• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Nasza oferta edukacyjna:

 

Sprawowanie funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez:

 • czuwanie nad prawidłowym rozwojem dziecka,w tym ustawiczne wyrównywanie niedomagań w sferze emocjonalnej;
 • ukazanie mocnych stron dziecka;
 • uszanowanie indywidualnego tempa rozwoju dziecka;
 • okazywanie zainteresowania problemami dziecka;
 • zachęcanie do podejmowania aktywności;
 • docenianie i uznawanie działalności dziecka;
 • ustawiczna troska o zapewnienie równych szans, warunków osiągania sukcesów, umacniania wiary we własne siły;
 • rozbudzenie ciekawości poznawczej;
 • rozwijanie samodzielności w samoobsłudze;
 • rozwijanie samodzielności ruchowej;
 • wyrabianie nawyków higienicznych;
 • wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie, rozwijanie zachowań prozdrowotnych i proekologicznych;
 • rozwijanie postawy badawczej;
 • zdobywanie wiedzy o miejscu zamieszkania, regionie, kraju;
 • rzetelne przygotowanie do szkoły, również pod względem emocjonalnym;
 • zapewnienie bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu
 • zdobywanie wiedzy o zdrowym i bezpiecznym stylu życia
 • bezwzględne przestrzeganie diet podanych przez rodziców.

Współpraca z rodzicami:

.

.

.

Przedszkolny zestaw programów wykorzystywanych przy realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 

Program realizyjący podstawę programową wychowania przedszkolnego :

 • Zabawy z porami roku - program wychowania przedszkolnego. I.Grygowicz wyd. Podręcznikarnia

 

Programy wspomagające:

 • Zdrowy przedszkolak - program wychowania zdrowotnego dla dzieci w wieku przedszkolnym; Program wyrabia nawyki prozdrowotne u dzieci, promuje zdrowe odżywianie,pozwala w łatwy i ciekawy sposób przyswoić wiedzę o zdrowym stylu życia, dba o harmonijny rozwój fizyczny.

 

 • Mały Artysta - program rozwijający uzdolnienia plastyczne dzieci w wieku przedszkolnym; Głównym celem tego programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych, poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej, kształtowania twórczej postawy.

 

 • Mały aktor - program z edukacji teatralnej dla dzieci w wieku przedszkolnym; Zabawy w teatr wpływają w sposób wszechstronny na rozwój dziecka, ćwiczą pamięć, myślenie, wzbogacają wyobraźnię, kształtują uczucia, rozwijają zdolności. Stwarzają możliwość rozładowania napięć psychicznych, uczą komunikowania się ze sobą i wreszcie są okazją do wielu radosnych, niezapomnianych przeżyć. Zabawy z wykorzystaniem małych form scenicznych pomagają w wychowaniu przyszłego widza i odbiorcy sztuki teatralnej.

 

 • Mały ekolog - program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym
  Program wyrabia nawyki proekologiczne i czynne postawy wobec środowiska a także uczy sposobów ochrony przyrody oraz rozwija zainteresowania ekologiczne. Program realizowany jest w pięciu obszarach merytorycznych:

Ochrona powietrza, Ochrona przed hałasem, Ochrona wód i racjonalne ich wykorzystanie, Segregacja odpadów, Ochrona gleby i kształtowanie terenu

 

 • Ładnie mówię - Zapobieganie wadom wymowy u dzieci w wieku 3 - 5 lat;
  Celem programu jest zapobieganie i eliminowanie wad wymowy u dzieci. Rozwija w dzieciach chęć wyraźnego i poprawnego mówienia, a różnorodność atrakcyjnych ćwiczeń sprzyja budzeniu w nich pozytywnego nastawienia do ćwiczeń fizycznych.

 

 

Nasze Grupy

slonce

Grupa I

biedronka

Grupa II

mis

Grupa III

gwiazda

Grupa IV

nuty

Grupa V