• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

PRZEDSZKOLA NR 275

WARSZAWA, UL. J.F. PIWARSKIEGO 5

w latach 2016-2021
                Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 275  opierać się będzie na  dotychczasowych jego osiągnięciach i możliwościach.  Nie należy burzyć tego, co zostało już    wypracowane i nie wymaga zmian, ale za to podjąć takie działania, które pomogą jeszcze efektowniej zmodernizować placówkę - wzbogacić system pracy  tworząc ją przyjazną oraz innowacyjną. Wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci to priorytet i główny cel pracy przedszkola, a podejmowane działania służyć będą jego realizacji.  Kształcenie i wychowanie to dwa aspekty tego samego procesu, w którym centralne miejsce zajmuje dziecko. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności  dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając szansę powodzenia zarówno w przedszkolu jak i w życiu.  

    Nasze główne cele, wynikające z dotychczasowej koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola, opierały się na 4 podstawowych programach własnych:

„ Mały artysta”
„ Mały ekolog ”
„ Mały aktor”
„Zdrowy przedszkolak” 


 Program „Mały artysta” powstał w trosce o dziecko - jego indywidualne zdolności, możliwości i zainteresowania. Głównym celem tego programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych, poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej czy też kształtowanie twórczej postawy. Nauczyciel na zajęciach plastycznych wchodzi razem z dzieckiem w świat sztuki i jej wartości, będąc przewodnikiem i współtowarzyszem poszukiwań – wychowuje przez sztukę, dlatego w każdej grupie został zorganizowany kącik plastyczny, który zachęca i inspiruje dzieci do twórczych poszukiwań i rozwoju ich indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb.
W planie jest również stworzenie pracowni plastycznej pod nazwa „Dekoratornia”, gdzie dzieci szczególnie uzdolnione oraz chętne miałyby możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów plastycznych.
 

       Program „Mały ekolog” jest zbiorem naszych doświadczeń i działań proekologicznych. Ma on  na celu ukształtowanie - w całym społeczeństwie - właściwych zachowań w środowisku oraz aktywnych działań na rzecz jego ochrony. Chcemy zwrócić uwagę na znaczenie edukacji ekologicznej dzieci – już od najmłodszych lat wyrabiamy w naszych podopiecznych nawyki proekologiczne, czynne postawy wobec środowiska oraz pokazujemy jak chronić przyrodę.
By wzbogacić nasze dotychczasowe działania ekologiczne, powstanie nowy program badawczo – przyrodniczy „Mały odkrywca”.
Jego celem będzie rozwijanie aktywności poznawczej dziecka za pomocą zorganizowania przestrzeni badawczej. By dziecko mogło odnaleźć się w świecie, musi go badać i odkrywać, dlatego to normalne, że dzieci mają w swojej naturze poszukiwanie nowości.    Program, opierać się będzie na założeniu, że małe dziecko uczy się najpełniej i najskuteczniej poprzez działanie – dzięki  doświadczeniom dochodzi do konkretnych wniosków. Działania badawcze mają charakter kreatywny, przez co dzieci poszerzają swoją wiedzę,  a także mogą przezwyciężać przeszkody i  trudności. Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do odkrywania i zgłębiania tajników otaczającej przyrody, gdyż jest pozbawiony niezdrowej rywalizacji i presji osiągania ocen.                                                                                                                                     Nasz projekt obejmuje cztery sfery:
 • edukację,
 • ochronę środowiska
 • sport
 • kulturę
Dopełnieniem jest stworzenie wspólnie z Rodzicami Eko-ogrodu „Małych Odkrywców”, gdzie dzieci mogłyby poznawać tajemnice przyrody oraz uczyć się poprzez zabawę.

     Program „Mały aktor”, który - poprzez zabawy w teatr -  ma na celu wszechstronny rozwój dziecka, a przede wszystkim ćwiczenie pamięci i wzbogacanie wyobraźni. Zabawy z wykorzystaniem małych form scenicznych pomagają w wychowaniu przyszłego widza i odbiorcy sztuki teatralnej.
Dziecięce zabawy teatralne pojawiają się wcześnie i są naturalnym przejawem rozwoju dziecka. Cenną pomocą dla nauczyciela w organizowaniu zabaw wyzwalających twórczą aktywność dziecka, czyli zabaw w teatr,  jest literatura dziecięca. Im wcześniej dziecko ma z nią do czynienia, tym szybciej pojawiają się pomysły ciekawych zabaw teatralnych -  zabaw  w małego aktora. Umiejętnie dobrana dla przedszkolnych czytelników lektura zaczyna zajmować coraz więcej miejsca w życiu małego dziecka. Wprowadzana w atrakcyjny sposób, gdy obraz i słowa tekstu  łączą się z działaniem, staje się odtąd nieodłącznym towarzyszem zabaw inscenizowanych. Przedszkole bierze aktywny udział w kampanii  „ Cała Polska czyta dzieciom”. Nawiązaliśmy stały kontakt z Biblioteką Publiczną przy ul. Ludowej i Tynieckiej, dzięki czemu starsze grupy będą ich stałymi bywalcami. 
 
     W celu wsparcia dalszych działań teatralnych chcemy wdrożyć Program „Mały czytelnik„ w którym zajmiemy się  kontaktem dzieci z literaturą dla nich przeznaczoną, literaturą – polską, z różnych okresów literackich.  Dlatego zajmiemy się programem, który mógłby sprawić, że poezja dziecięca będzie atrakcyjna dla małych odbiorców, zaangażuje ich w różnorodne działania i aktywności w rozmaitych sferach życia. Ważne dla nas jest też, aby w dzisiejszym, jednoczącym się, świecie dzieci zachowały polską tożsamość, poznawały polską kulturę i tradycje, miały świadomość bogactwa polskiej poezji i jej wartości.
W ramach tego programu uczestniczymy w projekcie „Mały Miś”który ma na celu rozwijanie zainteresowania czytelnictwem i literatura u dzieci oraz zachęcamy rodziców do czytania bajek swoim pociechom w przedszkolu w okresie jesienno-zimowym.

Ze szczególną troską dbamy o zdrowie naszych przedszkolaków. Realizowany Program „Zdrowy przedszkolak - program profilaktyki zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym” wyrabia nawyki prozdrowotne dzieci, promuje zdrowe odżywianie, pozwala w łatwy i ciekawy sposób przyswoić wiedzę o zdrowym stylu życia, dba o harmonijny rozwój fizyczny. Zintensyfikowanie działań promujących zdrowie już w przedszkolu przynosi bardzo dobre wyniki czego dowodem jest otrzymanie certyfikatu „Zdrowo jemy ,zdrowo rośniemy” nadanego przez Fundację J.A. Komeńskiego i SGGW. Bierzemy pod uwagę  potrzeby żywieniowe naszych dzieci. Opracowujemy jadłospisy  w oparciu  o konsultacje ze specjalistami do spraw nadzoru nad żywnością. „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” to hasło kampanii na rzecz naturalnej diety, w której nasze przedszkole bierze aktywny udział.  Zależy nam  na stopniowym i trwałym wprowadzeniu nawyków żywieniowych, które korzystnie wpłynęłyby na zdrowie naszych dzieci. Chcemy nadal dążyć do pozytywnej zmiany nieprawidłowych i nie zawsze dobrych dla dziecka przyzwyczajeń.  

W celu unowocześnienia naszego przedszkola oraz dostosowania go do aktualnych potrzeb i warunków rozwoju dzieci, zrodził się również pomysł stworzenia przy współpracy z rodzicami Sali multimedialnej, w której zarówno dzieci jak i ich nauczyciele poszerzaliby swoja wiedzę z różnych dziedzin nauki w sposób nowoczesny i atrakcyjny.

Wyrównywanie szans edukacyjnych- pomoc psychologiczno-pedagogiczna.  
      W każdej nowoczesnej placówce przedszkolnej dąży się do osiągnięcia określonych standardów procesu wychowania i kształcenia. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci maja szansę :
 • Zdobyć różnorodne umiejętności
 • Rozwinąć się intelektualnie
 • Przygotować się do nauki w szkole.
Można jednak napotkać sytuacje trudne, wymagające od nauczyciela właściwych reakcji i działań. Sytuacje te, związane są z uczęszczaniem do przedszkola dzieci różniących się   temperamentem, sposobem zachowania, możliwościami intelektualnymi. Zadaniem wychowawcy jest wnikliwa obserwacja podopiecznych. W wyniku stwierdzenia nieprawidłowości – udzielenie dokładnej informacji rodzicom i wskazanie im drogi dalszego postępowania. Szybkie podjecie działań ze strony nauczyciela i rodziców zapewni dziecku podjęcie terapii w odpowiedniej chwili i możliwość prawidłowego rozwoju.
  W naszym przedszkolu realizujemy
Program „ Efektywność wychowania- wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”
 umożliwiający nauczycielom szybkie rozpoznawanie trudnych przypadków oraz zaproponowanie strategii postępowania w rozwiązywaniu ich.                                          
Celem tego programu są działania nauczyciela, które:
 •  wspierają rozwój dziecka,
 • stabilizują poczucie własnej wartości dziecka,
 • zapobiegają dysleksji
 • mają na uwadze podjęcie zadań kompensacyjno- korekcyjnych.
        Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby i problemy każdego dziecka.          
     Niezwykle istotne jest  rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu wśród wszystkich osób, które współpracują i mają kontakt z dzieckiem autystycznym w przedszkolu. W tym celu powstaje Program edukacyjny „Zrozumieć autyzm”.
Głównym zadaniem programu będzie:
 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat autyzmu wśród nauczycieli, personelu przedszkola
 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat autyzmu wśród rodziców dzieci zdrowych
 • objaśnienie dzieciom   zdrowym    odmiennego sposobu zachowania i funkcjonowania ich autystycznych rówieśników.
         Chcemy, aby dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, czuły się  w nim bezpieczne  w pełni akceptowane przez otoczenie (nauczycieli,  personel, dzieci i ich rodziców).
Współpraca z rodzicami.
       Przedszkole to instytucja, której zadaniem jest wspieranie rodziców w procesie wychowania i rozwoju dziecka. Dla dobra dziecka ważne jest, aby obydwie strony rodzina i przedszkole - współdziałały ze sobą i wzajemnie się uzupełniały. Pragniemy wspólnie z rodzicami tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci - jesteśmy otwarci na oczekiwania rodziców i potrzeby wychowanków. Dobra opinia rodziców  o pracy przedszkola jest miarą jakości naszej pracy. Ważnym elementem, zgodnej i owocnej współpracy jest poznanie wzajemnych oczekiwań względem siebie i określenie zasad i form współpracy. Dla wielu nauczycieli, nawet tych doświadczonym, współpraca z rodzicami nie jest zadaniem łatwym, bo wymaga od nich otwartości, kreatywności, inicjatywy, dyspozycyjności, szczerości. Niemniej jednak dobra współpraca z rodzicami jest dla nas bardzo ważną sprawą. Rodzice są bowiem bezcennym źródłem informacji o dziecku, ale jednocześnie  i oni mogą od nauczyciela dowiedzieć się czegoś nowego o swoich pociechach, a przemyślana i systematycznie prowadzona współpraca może przynieść duże korzyści: zarówno dzieciom, ich rodzicom, jak i placówce przedszkolnej.
Współdziałanie w procesie wychowawczym i edukacyjnym przedszkola i środowiska rodzinnego to nasz priorytet.        
   W zakresie współpracy z rodzicami będziemy kontynuować:
 1. Ścisłą współpracę z rodzicami dotyczącą działań placówki.
2. Organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych (festynów rodzinnych, wystaw, warsztatów, konkursów, akcji charytatywnych)
3. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz  Rady Rodziców.
Nasze cele:                                                                               
Naszym największym celem jest dobro dziecka.
 • Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju jego możliwości.
 • Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata, ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
 • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych oryginalnych rozwiązań.
 
Dziecko kończące edukację w naszym przedszkolu będzie:
 • Przygotowane intelektualnie, emocjonalnie, psycho - ruchowo, o dobrze rozwiniętej motywacji do dalszego etapu edukacji.
 • Znało reguły życia społecznego.
 • Miało ukształtowane właściwe nawyki higieniczne.
 • Rozumiało konieczność dbania o własne zdrowie zwłaszcza poprzez racjonalne  odżywianie.
 • Potrafiło zaprezentować własne możliwości i talenty.
 • Znało i stosowało w życiu codziennym zachowania proekologiczne.
 • Posiadało wrażliwość estetyczną oraz dostrzegało piękno otaczającego świata.
 • Potrafiło w miarę swoich możliwości zareagować odpowiednio do zagrożeń
(np. kontakt z nieznaną osobą) występujących we współczesnym świecie.

Nasze Grupy

slonce

Grupa I

biedronka

Grupa II

mis

Grupa III

gwiazda

Grupa IV

nuty

Grupa V