• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony


STATUT


PRZEDSZKOLA NR 275


00-770 Warszawa, ul. J. F. Piwarskiego 5

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 17/2017 dnia 27.11.2017 r. z późniejszymi zmianami.

Podstawy prawne


1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 60).
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn.
zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r., poz.
922).
5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2016, poz. 1666).
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. Z 2017 r.,
poz. 649).
7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. , poz. 356).
8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610).
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. ( Dz. U. 2016, poz. 1154).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.).
11. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r., w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1658).
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. z 2017 r., poz.1575).
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646).
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2017r., poz. 1616 ).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2017r.,
poz. 1656 ).
15. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 nr 120 poz. 526 z późn. zm.).
16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017, poz. 1635).
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).
18. Uchwała nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dziennik
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2017 roku, poz. 5154).
19. Zarządzenie nr 1302/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy
oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.


ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA WSTĘPNE


§ 1
Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Nr 275.
Siedziba przedszkola: 00-770 Warszawa, ul.J.F. Piwarskiego 5.
§ 2
1.Przedszkole Nr 275 zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, prowadzoną przez
jednostkę samorządu terytorialnego.
2. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa – Plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa.
3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
§ 3
Obsługa finansowo-księgowa przedszkola prowadzona jest przez Dzielnicowe Biuro
Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy.
§ 4
Przedszkole działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, aktu nadania nazwy przedszkolu, niniejszego
statutu.
§ 5
1. Na pieczęciach i stemplach używana jest ustalona nazwa w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Nr 275
00-770 Warszawa
ul.J.F. Piwarskiego 5
2. Dopuszczalne jest używanie skrótu nazwy przedszkola - P. 275 Warszawa.
§ 6
1. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
3. Do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, rodzice dziecka
mogą wystąpić do dyrektora obwodowej szkoły podstawowej z wnioskiem o odroczenie
rozpoczęcia przez dziecko nauki, pomimo osiągnięcia przez nie wieku, w którym powinno
obowiązkowo pójść do szkoły. Decyzje o odroczeniu podejmuje dyrektor obwodowej szkoły
podstawowej. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
kontynuuje przygotowanie przedszkolne. Sytuacja ta dotyczy także dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także
zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie
wychowania przedszkolnego.
6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
7. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 5, podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego
miesiąca na co najmniej 50%.
§ 7
1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest przy wykorzystaniu elektronicznego systemu
ewidencji podań.
§ 8
1. Czas pracy przedszkola ustalony jest od 7.00 do 17.00 przez pięć dni w tygodniu,                     od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00, z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy, ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola,
w uzgodnieniu z radą rodziców.
§ 9
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez
organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez cały czas pobytu
dziecka w przedszkolu.
3. Podstawa programowa realizowana jest w czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę nad dziećmi, ustalonym przez organ prowadzący.
§ 10
1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
2. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków w przedszkolu ustalana jest
przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą rodziców.
3. Śniadanie stanowi 30% stawki żywieniowej, obiad 50% stawki żywieniowej,
podwieczorek 20 % stawki żywieniowej.
4. W przypadku nieobecności dziecka lub pracownika przedszkola zwrotowi podlega
dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy, z wyłączeniem pierwszego,
dzień nieobecności. Zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za
pierwszy dzień nieobecności dokonuje się w przypadku, gdy nieobecność zostanie
zgłoszona najpóźniej w danym dniu do godziny 9.00.
5. Dziecko, podczas pobytu w przedszkolu, może korzystać z jednego, dwóch lub trzech
posiłków lub nie korzystać z żadnego. W przypadku niekorzystania z żadnego posiłku
opłaty za wyżywienie nie są naliczane.
6. Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez dyrektora
przedszkola numer rachunku bankowego.
7. Środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego spełniają odpowiednie
wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla
populacji polskiej.


ROZDZIAŁ III


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§ 18
1.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie rozwoju dziecka. Wsparcie to
realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania– uczenia się, co umożliwia
dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń
na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko
osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
§ 19
Zadaniem przedszkola jest:
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa.
3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyśpieszony.
5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości
oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju
dziecka.
11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi
przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających
rozwój tożsamości dziecka.
13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne osoby dorosłe, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk
istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury
i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
18. Udzielanie dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
19. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości
psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego
funkcjonowanie w przedszkolu.


ROZDZIAŁ IV


SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA


§ 20
Warunki i sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z
obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek
nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole może mieć jeden lub kilka programów dopuszczonych do użytku. Stanowią one
zestaw programów wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego
może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalony
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
3. Program wychowania przedszkolnego musi być dostosowany do potrzeb i możliwości
wychowanków, dla których jest przeznaczony.
4. Podstawowymi formami działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego wraz z językiem obcym
nowożytnym oraz zajęciami umuzykalniającymi w zakresie podstawy programowej,
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
- zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczana
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
- zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania
został włączony do przedszkolnego zestawu programów nauczania,
- zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.
5. Nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą
sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane
i niekierowane.
6. Nauczyciele organizują dzieciom zabawy i zajęcia z uwzględnieniem ich potrzeb
rozwojowych.
7. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich
oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji
oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną
prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
8. W przedszkolu, dzieci poprzez zabawę poznają alfabet liter drukowanych. Zabawy
przygotowujące do nauki pisania liter prowadzone są w formie ćwiczeń planowania ruchu
przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia
po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego.
9. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju,
włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich
zaciekawienie elementami otoczenia.
10. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli
powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe
zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju,
zapewniając mu zdrowy rozwój.
11. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów
tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele
zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które
będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania
wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia
rytmiki, które są prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym
uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
12.Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka,
zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz
opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają
rozpocząć naukę w szkole.
13. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym włączone jest
w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa
się przede wszystkim w formie zabawy. Tworzone są warunki umożliwiające dzieciom
osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, m.in. poprzez
kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć
i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć
rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych.
Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze względu
na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w
stopniu umiarkowanym lub znacznym. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem
obcym nowożytnym nie dotyczy również dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne rodzaje niepełnosprawności, jeżeli
dodatkowo z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak
możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
dziecka.
14. Aranżacja przestrzeni pozwala dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania.
Organizowane są stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Zabawki i pomoce dydaktyczne
wykorzystywane są w celu motywowania dzieci do podejmowania samodzielnego
działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy
i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Każde dziecko ma
możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.
15. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich
spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania
i komponowania potraw przez dzieci oraz podejmowanie prac porządkowych np. po i przed
posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.
16. Przedszkole współpracuje z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami
i instytucjami w celu realizacji zadań w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków
żywieniowych oraz szeroko pojętej dbałości o zdrowie, bezpieczeństwa, poszerzania wiedzy
przyrodniczej i ekologicznej, rozwijania zainteresowań oraz umożliwienia dzieciom
zdobywania nowych doświadczeń i poznawania otaczającego je świata.
17. Przedszkole, w porozumieniu z rodzicami, organizuje zajęcia dodatkowe mające na celu
wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci oraz rozwijanie ich zainteresowań i zdolności.
18. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu może być, za zgodą kuratora oświaty,
zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających
zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za
odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
19. Przedszkole prowadzi zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie
udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach, międzyprzedszkolnych olimpiadach
sportowych, zajęciach tanecznych.
20. Przedszkole organizuje dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, które mają
na celu:
1) poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii Polski;
2) zdobywanie i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego,
gospodarczego i kulturalnego;
3) upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz
umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
§ 21
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i wczesnego wspomagania rozwoju
1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest
wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników
środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu, w celu
wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego
i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, udzielają dzieciom nauczyciele oraz
specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
zwanymi dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
1) rodziców dziecka;
2) dyrektora przedszkola;
3) nauczyciela, lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
4) poradni;
5) pomocy nauczyciela;
6) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe;
7) pracownika socjalnego;
8) asystenta rodziny;
9) kuratora sądowego;
10) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
7. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego;
4) porad i konsultacji.
8. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom dzieci
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
9. Dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności
w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować
wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie
z oddziałem przedszkolnym organizowana jest zindywidualizowana ścieżka realizacji
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
10. Dla dzieci których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
przedszkola, dyrektor przedszkola na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego organizuje jego realizację.
11. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.
12. Porad dla rodziców udzielają, w zależności od potrzeb, psycholog i logopeda w terminach
podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
13. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem
i jego rodziną.
14. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje dyrektor w porozumieniu z organem
prowadzącym.
15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
organizowane jest na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawanych przez zespoły
orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno--pedagogicznych, w tym w
poradniach specjalistycznych.
§ 22
Organizacja bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu
Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu
oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:
1)realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 32 niniejszego statutu;
2) zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu zgodnie z przyjętym ramowym
rozkładem dnia;
3) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach oraz różnorodność zajęć
w każdym dniu;
4) przestrzeganie liczebności oddziałów;
5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
7) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami
zajmującymi się ruchem drogowym;
8) kontrolę stanu technicznego ogrodu przedszkolnego, w tym urządzeń na placu zabaw;
9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
11) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola
w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
12) ogrodzenie terenu przedszkola;
13) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
14) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych;
15) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych
w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję
o zasadach udzielania tej pomocy;
16) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci;
17) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi
w imprezach, zajęciach i wycieczkach poza terenem przedszkola;
18) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
19) instalację systemu monitoringu i systemu kontroli dostępu.


ROZDZIAŁ V


SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ
W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM


§ 23


1. Powierzenie przez dyrektora przedszkola, oddziału, opiece jednego lub dwu nauczycieli
uzależnione jest nie tylko od czasu pracy oddziału, ale także od realizowanych
w przedszkolu zadań.
2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju
niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono
opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
4. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć dostosowany jest do możliwości rozwojowych
dzieci, z tym, że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć rytmiki i zajęć dodatkowych
wynosi: :
1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 – 20 minut,
2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.
6. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
7. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych (np. z powodu złego samopoczucia) mają
w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.
§ 24
1. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,
zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach
obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
2. Przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który
organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne oraz zajęcia wychowawczo dydaktyczne zgodne z programem i planem zajęć.
3. W trakcie zajęć dodatkowych bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel
prowadzący zajęcia dodatkowe. Nauczyciele zajęć dodatkowych zobowiązani są do
przestrzegania procedur w zakresie bezpieczeństwa na terenie przedszkola.
4. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka ma obowiązek skontrolować teren,
sprzęt, pomoce dydaktyczne, sale.
5. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki,
informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
6. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni dzieciom
w tym czasie opiekę innej upoważnionej osoby.
7. Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela realizuje drugi nauczyciel pracujący w oddziale
lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora przedszkola.
8. Praca wychowawczo-dydaktyczna w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest
w oparciu o obowiązujący w danym oddziale miesięczny plan pracy.
9. Obowiązkiem nauczycielki jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji,
gdy ta pomoc jest niezbędna.
10.Nauczyciel ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia dyrektora oraz rodziców
o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (podwyższona
temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka). Szczegółowe zasady
postępowania reguluje Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz Procedura
postępowania z chorym dzieckiem
§ 25
1. Organizowanie zajęć poza terenem przedszkola może odbywać się zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP.
2. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość przepisów ruchu drogowego i przestrzeganie
tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi.
3. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań
i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
4. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez przedszkole dzieciom podczas wycieczek
i imprez odbywa się zgodnie z określonymi zasadami, które regulują odrębne przepisy.
5. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię
i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą
zatwierdza dyrektor przedszkola.
6. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników
pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form
krajoznawstwa i turystyki.
7. Opiekunem wycieczki lub imprezy jest nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora
przedszkola inna pełnoletnia osoba.
8. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez
rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę
wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu
odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną
przez nich osobę.
9. Godziny przyprowadzania i odbioru dzieci rejestrowane są przez:
- nauczycieli, którzy odnotowują w dziennikach zajęć godzinę przyjścia i odbioru dziecka.
10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu
określa dokument „Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu
w Przedszkolu Nr 275.
11. Przedszkole otacza indywidualną opieką dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych
lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc. Decyzje o udzielaniu pomocy
podejmowane są w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.


ROZDZIAŁ VI


SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA
DZIECI Z PRZEDSZKOLA


§ 26
1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola.
1) Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązują wszystkich pracowników,
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby upoważnione do odbioru
dzieci.

1a.) Rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola sprawują nad nim opiekę od momentu wejścia do budynku przedszkolnego do momentu wyjścia z terenu szatni i przekazania dziecka pod opiekę pracownika przedszkola.
2) Przedszkole sprawuję opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali
przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców,
prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
3) Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców
(opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione. Są odpowiedzialni za ich
bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
4) Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić
uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne
i nie stwarzają zagrożenia.
5) Ze względu na organizację pracy przedszkola, bezpieczeństwo i ramowy rozkład
dnia, dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola do godz. 8.30.

5a.)Ze względu na organizację pracy przedszkola, bezpieczeństwo i ramowy rozkład dnia drzwi, główne do budynku Przedszkola pozostaną zamknięte w godzinach 8.40 – 15.00.

5b.) Odbiór dziecka przed godziną 15.00 należy wpisać do ZESZYTU ODBIORU DZIECI znajdującego się przy domofonie głównym.


6) Spóźnienia i nieobecności dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do
godz. 9.00. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola informuje
rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie przekazywania informacji
o nieobecności dziecka w przedszkolu.
7) Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci
zdrowe i czyste.
8) Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do
przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać
w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do
przedszkola.
9) Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka
i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne
należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
10) Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani
są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie
leczenia.
§ 27
2. Odbieranie dziecka z przedszkola.
1) Dzieci mogą być odbierane przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz inne osoby
pełnoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych).
Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej
chwili odwołane lub zmienione.
2) Upoważnienie ważne jest na okres jednego roku szkolnego lub do odwołania.
3) Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola powinno być podpisana przez oboje
rodziców - prawnych opiekunów.
4) Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
5) Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało
wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie
pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel
niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego
postępowania.
6) Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym
okazaniu przez taką osobę dowodu tożsamości – nauczyciel zobowiązany jest do
wylegitymowania tej osoby.
7) Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która jest osobą
upoważnioną, lecz nie posiada dowodu tożsamości umożliwiającego sprawdzenie
zgodności danych z upoważnieniem.
8) Telefoniczne upoważnienia rodziców dotyczące odbioru dziecka przez osoby nie
posiadające upoważnienia pisemnego nie będą respektowane.
9) Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów
zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz
osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
10)Odbiór dziecka z grupy odbywa się przy użyciu domofonu.
11)Nauczyciel jest zobowiązany nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera
dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść
dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
12)Odbiór dzieci z ogrodu przedszkolnego odbywa się poprzez wejście przez bramkę
wejściowa na teren ogrodu przedszkola. Po odebraniu dziecka rodzice nie mogą
pozostawać w ogrodzie przedszkolnym.
13)W przypadku odbioru dziecka podczas zajęć dodatkowych rodzic zobowiązany jest
zgłosić ten fakt wychowawcy grupy lub nauczycielowi pełniącemu opiekę nad jego
dzieckiem.
14)Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W
takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w
przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel
zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez
rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub organ
prowadzący.
15)Szczegółowe zasady postępowania pracowników przedszkola w przypadku
zgłoszenia się po dziecko nietrzeźwego rodzica (opiekuna) określa dokument
„Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci uczęszczających do Przedszkola
Nr 275”.
16)Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi
być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
§ 28
3. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po
dziecko osoby niemogącej sprawować opieki.
1) Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.
2) W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy
przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do
poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru
dziecka.
3) W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców,
prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek
powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola lub organ prowadzący w
celu podjęcia dalszych działań.
4) Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany
przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ IX


PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI, W TYM PRZYPADKI, W KTÓRYCH
DYREKTOR PRZEDSZKOLA MOŻE SKREŚLIĆ DZIECKO Z LISTY
WYCHOWANKÓW


§ 49
1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach
Dziecka.
2. Dziecko ma prawo do:
1) szacunku i indywidualnego tempa rozwoju,
2) poszanowania jego godności i wartości,
3) swobody myśli, sumienia i wyznania,
4) prosić o to czego chce, ale nie żądać tego,
5) podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
6) uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,
7) przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,
8) zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować,
9) popełniać błędy i zmieniać zdanie,
10) odnosić sukcesy,
11) do swojej prywatności, samotności i niezależności,
12) do nienaruszalności cielesnej,
13) do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje,
14) zdrowego żywienia, gdy jest głodne i spragnione,
15) do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego,
16) znać swoje prawa i korzystać z nich,
17) spokoju i samotności, gdy tego chce,
18) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
19) wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
20) wspólnoty i solidarności w grupie,
21) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
22) pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
23) doświadczania konsekwencji swojego zachowania.
§ 50
1. Dziecko ma obowiązek :
1) postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
2) stosować normy i formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych,
3) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów,
4) przestrzegać zasad obowiązujących w grupie,
5) respektować polecenia nauczyciela,
6) utrzymywać porządek wokół siebie,
7) sprzątać zabawki po skończonej zabawie,
8) nie przeszkadzać innym w zabawie,
9) dbać o swój higienę osobistą oraz estetyczny wygląd,
10) wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków,
11) nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom,
12) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
13) informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych.
§ 51
1. Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną może, w drodze decyzji, skreślić
dziecko uczęszczające do przedszkola z listy wychowanków.
2. Dyrektor wydaje decyzję na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwalę uprawniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy
wychowanków w następujących przypadkach:
1) zaległości w należnych opłatach powyżej jednego miesiąca,
2) nie uczęszczania dziecka do przedszkola przez okres dwóch miesięcy bez podania
przyczyny nieobecności,
3) gdy pobyt dziecka w grupie zagraża bezpieczeństwu dzieci i dezorganizuje pracę z
dziećmi ( po wyczerpaniu wszystkich działań ukierunkowanych na udzielenie
pomocy dziecku i rodzinie).
4. Tryb skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających:
1) ustalenie przyczyn powstania zaległości w opłatach lub nieobecności dziecka,
analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola,
2) podjęcie uchwały o skreśleniu,
3) pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o podjęciu działań
w sprawie skreślenia dziecka z listy,
4) od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do
odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od
pisemnego powiadomienia,
5) po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.


ROZDZIAŁ X


PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW


§ 52
1. Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego
realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego
zachowania i rozwoju.
2) uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych
z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,
3) wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy
przedszkola,
4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi
prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa
– radę rodziców.
§ 53
1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego
ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w
przedszkolu.
2. Rodzice, którzy chcą skorzystać z ubezpieczenia, wyrażają zgodę na przystąpienie
do ubezpieczenia od NNW i mają obowiązek zapoznania się z ogólnymi warunkami
ubezpieczenia NNW.
§ 54
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego ,
są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku
§ 55
1. Do podstawowych obowiązków rodziców- opiekunów prawnych dziecka, należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu i innych wewnętrznych uregulowań przedszkola,
2) respektowanie uchwał Rady m. st. Warszawy, rady pedagogicznej i rady rodziców,
3) przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi
dzieciom bezpieczeństwo oraz godzinami pracy przedszkola,
4) terminowe uiszczanie odpłatności za żywienie dziecka,
5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a zwłaszcza
niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
wszawicy innych chorobach wieku dziecięcego,
6) kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych
i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
7) udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,
8) punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział
w organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa i realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
9) nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im
samym oraz innym dzieciom i pracownikom przedszkola,
10)wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
11)przestrzeganie higieny dzieci ( czystość włosów, paznokci, ubrań, itp.),
12) bieżące aktualizowanie danych kontaktowych.
3. Rodzice, którzy rezygnują z uczęszczania ich dziecka do przedszkola zobowiązani są do
powiadomienia o swojej decyzji dyrektora przedszkola w formie pisemnej.
4. Wszelkie zmiany dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu, a w szczególności zmianę
ilości posiłków lub zmianę formy płatności rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są
zgłaszać najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę.
§ 56
1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami i częstotliwość organizowania:
1) zebrania ogólne – w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku,
2) zebrania grupowe - w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż 3 razy w roku,
3) kontakty indywidualne (konsultacje, rozmowy) z inicjatywy rodziców lub nauczycieli –
wg potrzeb przez cały rok, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
5) uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny – wg planu
organizacji imprez i uroczystości,
6) zajęcia otwarte dla rodziców – 2 razy w ciągu roku w każdym oddziale,
7) kącik informacyjny dla rodziców prowadzony systematycznie przez cały rok,
8) prelekcje, warsztaty dla rodziców - wg potrzeb i oczekiwań rodziców,
9) eksponowanie prac plastycznych – na bieżąco,
10) dni adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców,
11) spotkania i zebrania rady rodziców – co najmniej 2 razy w roku szkolnym i w miarę
bieżących potrzeb.

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.

 

WPROWADZONE ZMIANY:

 

W ROZDZIALE VI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 

Do punktu 1 § 26

W brzmieniu : 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola.

Dodaje się punkt:

1a. Rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola sprawują nad nim opiekę od momentu wejścia do budynku przedszkolnego do momentu wyjścia z terenu szatni i przekazania dziecka pod opiekę pracownika przedszkola.

Do punktu 5 § 26

W brzmieniu : 5) Ze względu na organizację pracy przedszkola, bezpieczeństwo i ramowy rozkład dnia, dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola do godz. 8.30.

Dodaje się punkty:

5a.Ze względu na organizację pracy przedszkola, bezpieczeństwo i ramowy rozkład dnia drzwi, główne do budynku Przedszkola pozostaną zamknięte w godzinach 8.40 – 15.00.

5b. Odbiór dziecka przed godziną 15.00 należy wpisać do ZESZYTU ODBIORU DZIECI znajdującego się przy domofonie głównym.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 12.06.2023 r.

Nasze Grupy

slonce

Grupa I

biedronka

Grupa II

mis

Grupa III

gwiazda

Grupa IV

nuty

Grupa V